Συριόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδάμου Στέφανος
Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές
 
Επιμέλεια:


Είδος Βιβλίου:
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ISBN-13:
978-618-81298-3-2


Κωδικός στον Εύδοξο:
41954863
Χαρακτηριστικά:
21x29 εκ., 424 σελ., σκληρόδετο, δίχρωμο


Έτος έκδοσης: 2014

Τρέχουσα έκδοση: 2014

Τίτλος πρωτοτύπου:
Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές
 
Λιανική τιμή: €65,00

Έκπτωση: 20%

Τιμή αγοράς: €65,00
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Εισαγωγή στην Τραπεζική και τις Κεφαλαιαγορές συμπληρώνει την ελληνική βιβλιογραφία με ένα διδακτικό σύγγραμμα για τη σύγχρονη τραπεζική οικονομική.

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε ότι οι κεφαλαιαγορές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να μην συνδέονται με το τραπεζικό σύστημα.

Τίτλοι της κεφαλαιαγοράς αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζών, οι τραπεζικές εργασίες έχουν διεθνοποιηθεί και η παγκοσμιοποίηση έχει συνδέσει τα τραπεζικά συστήματα αυξάνοντας σημαντικά την έννοια του συστημικού κινδύνου.

Οι συγγραφείς εισάγουν με έναν απλό τρόπο σημαντικές έννοιες σχετικά με την λειτουργία των τραπεζών και τον ρόλο τους στην χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση.

Οι τραπεζικοί κίνδυνοι παρουσιάζονται ενδελεχώς ενώ δίνονται πολλά παραδείγματα κάλυψης αυτών με την χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Αναδεικνύουν τη σημασία των κεφαλαιαγορών και των διαπραγματευτών τίτλων, και την αλληλεπίδρασή τους με την άσκηση νομισματικής πολιτικής εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών.

Η διάκριση μεταξύ συμβατικών και μη συμβατικών μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής είναι εμφανής στο βιβλίο.

Οι κεντρικές τράπεζες παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο για την διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος μιας χώρας και την σταθερή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και σαν φύλακες της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Περιέχοντας αρκετές μελέτες περίπτωσης από πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις προβάλλουν τις βασικές αιτίες, τις επιπτώσεις και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων.

ΣΥΝΤEΛΕΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Κεφάλαιο 1 Τράπεζες και Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση

Κεφάλαιο 2 Οι Δομές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και η Μέτρηση της Απόδοσης

Κεφάλαιο 3 Οι Βασικές Θεωρίες της Τραπεζικής Επιχείρησης ως Κερδοσκοπική Οντότητα

Κεφάλαιο 4 Η Χρηματαγορά και το Τραπεζικό Σύστημα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 Κεντρικές Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική

Κεφάλαιο 6 Τραπεζική Εποπτεία και Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Αγορών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

Κεφάλαιο 7 Η Αγορά Συναλλάγματος

Κεφάλαιο 8 Η Κεφαλαιαγορά, Αποτίμηση Αξιογράφων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Κεφάλαιο 9 Κίνδυνοι που Αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες

Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων με την Χρήση Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων

Κεφάλαιο 11 Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
test
 
ISBN-13: 978-618-80647-6-8
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 41954671
 
test